OSIGURAJTE SE NA VRIJEME

Vodič kroz financijsku sigurnost obitelji i poslovanja

Najpovoljnije


Stranica je u izradi
!!!!!!!!

Iskoristite naše iskustvo na tržištu osiguranja i financija.


Poslovna prilika za sve

Poznajete osobe koje trebaju životno osiguranje ili osiguranje svog poslovanja.

Ponudite im najbolje za njih. iskoristite cjeli naš projekt i zaradite


Financijsko savjetovanje kako ostvariti najpovoljnije kredite


Životno osiguranje osnove

Pravo koje se odnosi na ugovor o osiguranju života

Statusno organizacijski propisi – skup normi koje reguliraju statusni i organizacijski  položaj subjekata u  pravnom odnosu osiguranja  i sadržaj toga odnosa.
Zakon o osiguranju – uređuje uvjete i način obavljanja poslova u društvima koja se bave osiguravateljnom djelatnošću te nadzor nad njihovim poslovanjem.
Zakon o posredovanju i zastupanju u osiguranju – propis kojim su uređeni  poslovanje agencija za posredovanje i zastupanje u osiguranju, osnivanje društava za zastupanje i posredovanje obveze prema osiguratelju i prema osiguranicima i sl.
Osim ovih statusno – organizacijsko propisi bili bi i Zakon o porezu na dohodak, Zakon o deviznom poslovanju, Zakon o sprečavanju pranja novca, Zakon o porezu na dobit i sl.
Materijalno pravo – sve norme koje uređuju ugovor o osiguranju, prava i obveze sudionika u ugovoru.
Zakon o obveznim odnosima, Zakon o obveznom osiguranju, Pomorski zakonik. U pravu osiguranja značajnu ulogu imaju i uzance.

Osnovne karakteristike životnog osiguranja:
 • pokriće rizika smrti,
 • dugoročnost,
 • fiksna premija za cijelo trajanje osiguranja i
 • štednja

VRSTE ŽIVOTNOG OSIGURANJA:

1.         Prema osiguranom riziku:
- osiguranje za slučaj doživljenja
- osiguranje za slučaj smrti
- doživotno osiguranje
- mješovito osiguranje (osigurava se rizik smrti i  rizik doživljenja)
           
2.         Prema osobi osiguranika:
- osiguranje vlastitog života
            - osiguranje života treće osobe

3.         Po načinu zaključenja:
- individualno osiguranje
            - kolektivno osiguranje

4.         Po načinu određivanja vrijednosti premije i osigurane svote:
- indeksirani ugovori  (vrijednost premije i osigurane svote povremeno se usklađuje/indeksira)
- fiksne ili neindeksirane

5.         Po valuti:
            - osiguranja s valutnom klauzulom
            - osiguranja u kunama

6.         Po načinu isplate osigurane svote:
            - osiguranje rente
            - jednokratna isplata

Postoji i niz vrsta osiguranja života koja se tek uvode u hrvatsku praksu, posebno
vezana uz investicijske fondova:
- unit linked police (unit linked pure police, partial guaranteed units police, guaranteed units linked police),
- index linked police i sl.

Osiguranje za slučaj smrti  je najstariji i najjednostavniji oblik osiguranja života.
Osigurana svota isplaćuje se ako osiguranik umre u ugovorenom vremenskom razdoblju. Ako osiguranik doživi istek police osiguranja isplate nema, obveza osiguratelja prestaje, premija ostaje osiguratelju. To je riziko osiguranje u pravilu s niskom premijama i najčešće se koristi kao dodatno osiguranje uz bankovne hipotekarne kredite, a u slučaju smrti osiguranika  osigurana svota se isplaćuje vjerovnicima koji su pravovaljano označeni na polici.

Doživotno osiguranje vrlo je slično osiguranju za slučaj smrti s razlikom što se osigurana svota isplaćuje kad osoba umre bez obzira kada je to. Premija se može plaćati do smrti ili određeni broj godina nakon čega se premija više ne plaća, ali osigurateljno pokriće ostaje.

Osiguranje za slučaj doživljenja
Osiguravajuća zaštita pruža se samo za slučaj doživljenja, tj. osigurana svota isplaćuje se samo ako osiguranik doživi određeni rok koji je utvrđen ugovorom o osiguranju.

Osiguranje za slučaj smrti i doživljenja – mješovito osiguranje.
Osiguratelj isplaćuje punu osiguranu svotu u slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja ili po isteku ugovora ako ga je osiguranik doživio. Ovo osiguranje je na određeno vrijeme. Osigurana svota za slučaj smrti isplaćuje se korisniku, a u slučaju doživljenja osigurana svota isplaćuje se u pravilu osiguraniku.
Ovo osiguranje može se otkupiti, ali tek nakon isteka tri godine trajanja osiguranja, može se uglavničiti ili kapitalizirati i može se osiguraniku odobriti predujam i može biti dano u zalog.

RENTNO OSIGURANJE
U osiguranje života ubraja se i rentno osiguranje kojim se pokrivaju periodične isplate određenih ugovorenih iznosa osiguraniku kroz određeno vrijeme ili do kraja života. Pravo na rentu stječe osiguranik nakon uplate cijele premije.
Rente dijelimo s obzirom na:
a.        početak isplate: odgođene ili neodgođene (neposredne)
b.        trajanje isplate: privremene (kroz ugovoreno vrijeme ) ili doživotne i vječne bez vremenskog ograničenja.
Razlika između životnog i rentnog osiguranja je u riziku osiguratelja.
Kod rentnog osiguranja rizik je da će osiguranik živjeti dulje nego što se očekuje (prema tablicama smrtnosti), a kod životnog osiguranja da će umrijeti prije nego se očekuje.
Kod životnog osiguranja traže se podaci o zdravlju osiguranika, a kod rentnog ne.

PREMIJA OSIGURANJA
Osnova osiguranja je preuzimanje rizika od strane osiguratelja i plaćanje preuzimanja rizika  u obliku premije od strane ugovaratelja osiguranja. Premija je temelj poslovanja osiguratelja i predstavlja cijenu preuzetog rizika. Može se plaćati godišnje, višegodišnje, ispodgodišnje i jednokratno.
Ukoliko premija nije plaćena u roku, niti u vremenu koje je predviđeno odredbama Zakona o obveznim odnosima, osiguranje prestaje (osim ako je zakonom predviđena prisilna naplata).
Visina premije može se tijekom trajanja osiguranja mijenjati ovisno o kretanju veličine preuzetog rizika osiguratelja i uvijek je proporcionalna tom povećanju ili smanjenju.
U tradicionalnim osiguranjima života premije su obično fiksne tj. jednake za cijelo vrijeme trajanja osiguranja.
U mješovitom osiguranju života premija se sastoji od dva dijela: riziko premije i štedne premije. Udio riziko premija se tijekom godina smanjuje, a štedne premije raste.

IZRAČUN PREMIJE
U osiguranju života se razlikuje od drugih vrsta osiguranja zbog osnovnih obilježja ovog osiguranja: dugoročnosti, obično utvrđene fiksne premije i smrtnosti osiguranika koje je temeljni rizik koji se pokriva ovim osiguranjem.
Osiguratelj mora premijom dugoročno izravnati rizik smrtnosti kako ne bi došao u gubitak, jer se ovaj rizik s godinama povećava.
Postoje tri računske osnovice za izračun premije osiguranja života:
 • smrtnost,
 • kamate i
 • troškovi.

Smrtnost – o njoj ovisi vjerojatnost trajanja života i pri utvrđivanju premije polazi se od tablica smrtnosti koje sadrže podatak o:
-  vjerojatnosti smrti za sva godišta starosti stanovništva, i
-  vjerojatnost  doživljenja koja daje podatak o tome koliko osoba doživi određenu dob.
Na tim temeljima izrađuju se aktuarske tablice iz kojih se računaju premije.

Kamate – uzima se u obzir ona kamatna stopa za koju se s najvećom vjerojatnosti može pretpostaviti da će se barem u prosjeku održati  kroz vrijeme trajanja osiguranja.

Troškovi –  ukalkulirani troškovi dijele se na:
 • Akvizicijske – troškovi provizija agentima, izdavanja police, promidžbu i sl.
 • Inkaso – troškovi koji nastaju naplatom premije
 • Upravni – interni troškovi upravljanja proporcionalni osiguranoj svoti.

MATEMATIČKA PRIČUVA
Matematička pričuva prema zakonskoj definiciji je pričuva osiguranja života i razlika je između sadašnje vrijednosti svih budućih obveza osiguratelja prema ugovorima iz osiguranja života i sadašnje vrijednosti svih budućih obveza ugovaratelja osiguranja prema tim ugovorima.
Društva koja se bave osiguranjem života dužna su formirati fond matematičke pričuve prema Zakonu o osiguranju i izraditi svoj akt o oblikovanju, vođenju i korištenju sredstava matematičke pričuve koji podliježe nadzoru HANFA-e.
Sredstva matematičke pričuve imaju karakter štednje i osiguranici stječu određena prava iz tih pričuva.
Obračun matematičke pričuve važan je za: pravo na isplatu matematičke pričuve u slučaju isključenih rizika, smanjenja osigurane svote, otkupa, predujma i zaloga police.

OSIGURANA SVOTA
Bitan je i temeljni element ugovora o osiguranju života. Visina osiguranog iznosa utvrđuje se u polici prema sporazumu stranaka, a ne prema nekoj objektivno utvrđenoj vrijednosti ljudskog života, što uostalom i nije moguće.
Nema ograničenja visine osiguranog iznosa.
Ograničenja vezana za osigurane svote osiguranja osoba mogu se pojaviti samo u zakonom propisanim slučajevima obveznog osiguranja osoba u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja.
Osigurana svota isplaćuje se nastankom osiguranog slučaja – smrti ili doživljenja.
U slučaju smrti isplaćuje se korisniku osiguranja koji može biti zakonski ili imenovani.

OTKUP OSIGURANJA  I SAMANJENJE OSIGURANE SVOTE
Ugovaratelju osiguranja koji više ne može ili ne želi održati ugovor o osiguranju života na snazi pod ugovorenim uvjetima pružaju se dvije mogućnosti:

 • smanjenje osigurane svote prestankom daljnjeg plaćanja premije. Uvjet za pravo na smanjenje (kapitalizaciju) je da su plaćene najmanje tri godišnje premije. Osiguranje ostaje na snazi, ali uz smanjenu osiguranu svotu koja se izračunava tako da se uzme u odnos plaćena premija i izračuna koliko iznosi osigurana svota ako se do isteka osiguranja više ne uplaćuje premija, npr. trogodišnja uplaćena premija podijeli se na deset godina trajanja osiguranja
.
 • otkup vrijednosti osiguranja. Pravo na otkup može se ostvariti samo kod osiguranja života na cijeli život osiguranika, te mora postojati zahtjev ugovaratelja. Takoeđr, moraju biti plaćene barem tri godišnje premije i moraju biti zadovoljeni uvjeti koji su u polici osiguranja navedeni da bi ugovratelj imao pravo tražiti otkup. Otkup je izvanredni prestanak ugovora o osiguranju života. Način obračuna otkupa obavezno se utvrđuje policom osiguranja

RIZICI ŽIVOTNOG OSIGURANJA
Osobni rizici kojima je izložen pojedinac i uslijed kojih nastaju osobni gubici pojedincu i njegovoj obitelji:
 • smrt,
 • starost,
 • bolest,
 • nezgoda,
 • nezaposlenost, i uslijed kojih nastaju osobni gubici pojedincu i njegovoj obitelji.
Rizik mora biti: 
 • budući,
 • neizvjestan i
 • nezavisan od isključive volje osiguranika ili ugovaratelja osiguranja.

SUBJEKTI ŽIVOTNOG OSIGURANJA:
Ugovaratelj osiguranja – osoba koja sklapa ugovor te plaća premiju i njoj pripadaju sva prava iz ugovora o osiguranju, čak i pravo da odredi/opozove korisnika do trenutka nastupa osiguranog slučaja.

Osiguranik – osoba od čije smrti ili doživljenja ovisi isplata osigurane svote, smrt ili doživljenje osiguranika je odlučujući događaj za obveze ugovornih strana.

Korisnik osiguranja – osoba u čiju se korist osiguranje sklapa. U osiguranju za slučaj smrti i doživljenja ( mješovitom) mogu biti dva korisnika jedan za doživljenje i jedan za slučaj smrti.

REOSIGURANJE U OSIGURANJU ŽIVOTA
Ugovorne strane ugovora o reosiguranju su osiguratelj i jedan ili više reosiguratelja. To je u stvari osiguranje osiguratelja. Osiguratelj se reosigurava ako rizik koji preuzima prelazi njegove kapacitete. U osiguranju života u pravilu bi osiguratelj reosigurao one štete koje ne bi mogao, ako nastanu, sam isplatiti odnosno koje bi mogle bitno narušiti njegovo normalno poslovanje.